Mikä on maksuhäiriömerkintä?

Mikä on pahinta mitä voi tapahtua? Se on kummitus, joka ilmestyessään tuo mukanaan
elämän kauhun ja loppumattomat vaikeudet. Kyse on jokaisen kuluttajan ja kauppiaan
kauhusta, kyse on maksuhäiriömerkinnästä. Maksuhäiriömerkintä on oikeusvaikutuksiltaan niin merkittävä asia, että on hyvä paneutua siihen ainakin yhden artikkelin verran. Me kaikki tiedämme, miten elämä vaikeutuu, kun saa maksuhäiriömerkinnän. Yhtäkkiä luottotiedot viedään ennen niin luotettavalta ihmiseltä.

Maksuhäiriömerkintää ei saa kovin helposti

Maksuhäiriömerkintä ei kuitenkaan tule kovinkaan helposti. Luottotietoihin tehtävä
maksuhäiriömerkintä seuraa vasta oikeuden päätöstä, jonka perusteella velkomus voidaan
saattaa ulosoton piiriin. Maksuhäiriömerkintää ei siis saa siitä, jos joku lasku on joskus
satunnaisesti myöhässä, tai edes siitä, kun on saanut ensimmäisen muistutuksen, johon on
lisätty muistutuskulut. Maksuhäiriömerkintää ja sen myötä luottotietojen menemistä ei tarvitse pelätä ennen kuin on
oikeuden päätös saatavan ulosmittauskelpoisuudesta.

Luottotietojen menetys

Maksuhäiriömerkintä pysyy luottotiedoissa tapauksesta riippuen 2-5 vuoden ajan. Kyseisenä
ajanjaksona se aiheuttaa merkittäviä hankaluuksia arjen elämän kannalta. Kun luottotiedot
on mennyt, niin kaikki hankinnat on tehtävä lähtökohtaisesti käteisellä. Luottoa ei saa.
Pankki ei myönnä lainaa, eikä vakuutusyhtiö vakuutusta, ei ainakaan ilman merkittävää
käteissuoritusta, jonka luottotietonsa menettänyt joutuu maksamaan panttina.  Samanlaisia ongelmia voi ilmetä puhelinliittymän avaamisen yhteydessä. Niin, ja kaiken päälle voi olla, että jotkut institutionaaliset vuokranantajat, eivät suostu vuokraamaan asuntoa tarvitsevalle, koska luottotiedot ovat menneet.

Maksuhäiriömerkinnän vaikutuksia arkeen on lähes mahdotonta kuvitella, ennen kuin se on
todellisuutta omalle kohdalle. Ihminen yllättyy negatiivisesti siinä, mihin kaikkeen luottotiedot
vaikuttavat. Hyvä nimi on siis oikeastikin rahanarvoinen ominaisuus ja sitä kannattaa vaalia.

Yritykselle tratta

Yritysten osalta on todettava, että maksuhäiriömerkinnän saa samalla tavalla kuin
yksityishenkilökin. Yrityksen osalta suurin ero yksityishenkilöön on se, että yritysten
välisessä kaupassa on mahdollisuus tratan käyttöön.

Tratta on maksuvaatimus, johon liittyy julkisuusuhka. Perintää koskevan lain mukaan trattaa
saa protestoida vasta 10 päivää sen lähettämisen jälkeen. Tratta on maksuvaatimus, jonka
saa lain mukaan lähettää ainoastaan perintäluvan omaava yritys, eli perintätoimisto. Trattaa
ei siis voi lähettää kuka tahansa, eikä milloin tahansa.

Tratan 10 päivän maksuajan umpeuduttua saa tratan lähettänyt taho protestoida trattaa.
Trattaa voidaan protestoida joko julkisesti tai hiljaisesti. Hiljainen protestointi tarkoittaa sitä,
että velallisyrityksen luottotietoihin tehdään maksuhäiriömerkintä ilman asian julkistamista.
Tratan julkinen protestointi taas tarkoittaa sitä, että maksuvaatimus julkaistaan oleellisin osin
jonkin talousalan lehden, kuten kauppalehti, protestilistalla. Trattaa ei saa käyttää kuluttajakaupassa, sen sijaan yritysten välisessä kaupassa se on normaali toimenpide. Mikäli tratta laukeaa, eli saatavaa ei makseta edes tratan jälkeen, voidaan saatavasta tehdä heti merkintä luottotietorekisteriin.

Maksuhäiriön erityissäännökset

Kukaan ei menetä luottotietojaan vahingossa ja tietämättään. Laista käy ilmi, että velkojalla
on velvollisuus ilmoittaa mahdollisesta merkinnästä kolme viikkoa ennen merkinnän
mahdollista tekemistä. Velalliselle on tuo kolme viikkoa aikaa maksaa saatava pois ja jos
hän niin tekee, ei maksuhäiriömerkintää saa tehdä.

Velkojan ilmoittamia maksuhäiriöitä koskevat erityissäännökset

Velkojan ilmoittamat maksuhäiriötiedot saadaan ilmoittaa rekisterinpitäjälle ja tallettaa
luottotietorekisteriin, jos maksu on viivästynyt vähintään 60 päivää alkuperäisestä
eräpäivästä, jolleivät velallinen ja velkoja ole tehneet alkuperäisen eräpäivän jälkeen
uutta maksusopimusta.

Maksuhäiriötietojen ilmoittamisen ja tallettamisen edellytyksenä on lisäksi, että:

 1.  kulutusluottosopimuksessa, jonka velvoitteiden laiminlyöntiä maksuhäiriö koskee,
  on ollut maininta maksuhäiriötietojen luovuttamisesta luottotietorekisterin pitäjälle;
 2. velkoja on lähettänyt velalliselle vähintään 21 päivää ennen tietojen luovuttamista
  kirjallisen maksukehotuksen, jossa on muistutettu maksuhäiriötietojen ilmoittamisesta
  ja merkitsemisestä luottotietorekisteriin sekä maksuhäiriötietojen tallentamista
  koskevista edellä säädetyistä edellytyksistä. Velkojan on ilmoitettava luottotietorekisterin pitäjälle sellaisen saatavan suorittamisesta, jonka laiminlyönnistä velkoja on tehnyt ilmoituksen
  luottotietorekisterin pitäjälle.

(Luottotietolaki 14§ / http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070527)

Velkojalla on velvollisuus ilmoittaa luottotietorekisterin pitäjälle saamastaan suorituksesta.
Velallisen kannalta on valitettavaa, että vaikka velan maksaisi pois merkinnän tekoa
seuraavana päivänä, pysyy maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa vähintäänkin 2 vuotta.

Luottotiedot ovat pääomaa, jota kannattaa vaalia. Puhdas rekisteri takaa luoton saannin
tarvittaessa ja monien muiden arjen asioiden asioiden kitkattoman hoitamisen. Asunnon tai
auton vuokraus onnistuu kuten osamaksukauppakin, ilman nikotteluja.

Mitä jos luottotiedot meni?

Mitä sitten, jos merkintä on ja luottotiedot menneet, kuten kansa sanoisi. Jos maksuhäiriön
syntymiseen liittyy lieventäviä asianhaaroja, niin rekisteröidyllä on lain mukaan oikeus saada
myös sellainen tieto rekisteröidyksi.

Samoin kuin lieventävät tekijät, on rekisteröidyllä oikeus saada maksuhäiriörekisteriin
merkittäväksi tieto rekisteröinnin aiheuttaneen velan maksamisesta. Tällaiset tiedot saattavat
vaikuttaa helpottavasti arjen elämään.

Jokaisella toimijalla, joka tarkistaa luottotiedot on täysi vapaus suhtautua tietoihin, miten
haluaa. Joissain tapauksissa tieto siitä, että velka on suoritettu laillisine korkoineen saattaa
johtaa, siihen, ettei maksuhäiriömerkintä aiheuta tavanomaisia seurauksiaan, vaan
esimerkiksi asunnon vuokraaminen onnistuukin ihan normaalisti.

Rekisteröidyn on itse pyydettävä merkintä maksuhäiriörekisteriin velan suorittamisesta ja
kyettävä myös todistamaan se kiistattomasti.

Avaa chat
1
Hei! Miten voimme auttaa?