Oikeudellinen perintä

Kävikö vapaaehtoisessa perinnässä huonosti? Saatavat jäivät kotiutumatta ja yrityksen taloustilanne kuihtuu kuin leikkokukat piirongin päällä. Vapaaehtoisen perinnän epäonnistuminen ei ole suinkaan perinnän päätepiste, vaan välietappi matkalla oikeudelliseen perintään.

Oikeudellinen perintä on sitä, että velkoja tai velkojan asiamies hakee käräjäoikeudesta tuomion saatavien ulosottokelpoisuudesta. Normaali saatava, josta ei ole reklamoitu käsitellään velkomusasiana. Riitaisa eli reklamoitu lasku taas riita-asiana. Molemmissa tapauksissa oikeus antaa kyseisen velkomusasian velalliselle tiedoksi virallista tietä, eli kirjatulla kirjeellä tai haastemiehen kautta.

Tässä kohtaa elokuvista tuttu haastemiehen välttely ei auta. Oikeus voi nimittäin käsitellä asian, vaikka velallista ei tavoitettaisikaan. Velallinen vain menettää mahdollisuutensa ilmaista asiassa oman näkemyksensä ja asia ratkaistaan kanteen nostaneen velkojan vaatimuksen mukaan. Ja saatava voidaan siirtää ulosottoon.

Tarvitaanko ulosmittaukseen oikeuden päätös?

Ulosotto ei ole automaatio. Velkojan on itse annettava saatavansa oikeuden päätöksen jälkeen ulosottoviranomaisten hoidettavaksi. Ulosottoviranomainen selvittää velallisen varallisuustilanteen ja ottaa yhteyttä velallisen työnantajaan, milloin velallinen on yksityishenkilö, joka on töissä toisen palveluksessa.

Jos velallisella on reaaliomaisuutta, se voidaan ulosmitata velkojen maksuksi. Ulosottovirasto järjestää tarvittaessa ulosmitatun omaisuuden myynnin.

Sen lisäksi, että on saatavia, jotka voidaan toimittaa ulosmitattavaksi oikeuden päätöksellä on myös olemassa saatavia, jotka ovat ulosottokelpoisia ilman oikeuden päätöstä. Tällaiset saatavat voidaan siirtää ulosottoon suoraan jopa ilman maksumuistutusta. Suoraan ulosmittauskelpoisia saatavia ovat mm. julkisoikeudelliset maksut, kuten verot ja terveyskeskusmaksut. Näillä, ilman oikeuden päätöstä ulosmitattavilla saatavilla on erilainen oikeusvaikutus, kuin oikeuden päätökseen perustuvilla velkomuksilla.

Oikeuden päätös aiheuttaa maksuhäiriömerkinnän

Oikeuden päätös tarkoittaa aina, riippumatta saatavien luonteesta tai määrästä, maksuhäiriömerkintää luottotietoihin. Saatavat, joita voidaan ulosmitata ilman oikeuden päätöstä eivät aiheuta edes ulosmitattuna maksuhäiriömerkintää.

Maksuhäiriömerkintä on mahdollista välttää vielä haasteen saamisen jälkeenkin. Velallisella on nimittäin halutessaan ja kyetessään mahdollisuus ja oikeus suorittaa velka, missä

vaiheessa tahansa ennen oikeuden päätöstä. Jos velka suoritetaan kokonaisuudessaan, haastemenettely raukeaa ja velallinen välttää maksuhäiriömerkinnän.

Oikeudenkäyntikulut lankeavat aina velalliselle

Velkomushaasteen oikeudellinen käsittely tarkoittaa aina oikeudenkäyntikulujen kertymistä velallisen maksettavaksi. Tosin riidattomassa velkomisessa, jossa ei ole mitään epäselvyyttä velasta ja maksuvaatimuksen oikeellisuudesta jäävät kustannukset varsin maltillisiksi.

Tosin, jos ollaan päädytty oikeuteen, vähäisetkin oikeudenkäyntikulut vaikeuttavat velallisen tilannetta. Riitaisan saatavan käsittely riita-asiana on taas merkittävästi kalliimpi prosessi, koska molemmille osapuolille syntyy kuluja, jotka päätyvät lopulta riidan hävinneen osapuolen maksettavaksi. Pääsääntöisesti oikeus määrää myös vastapuolen oikeudenkäyntikulut maksettavaksi. Edes se, että velallisella on omalta osaltaan oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin ei poista vastapuolen kulujen maksuvelvollisuutta.

Ulosotto perustuu maksusuunnitelmaan

Ulosoton suorittaminen perustuu pääsääntöisesti velallisen kanssa tehtävään maksusuunnitelmaan. Mikäli velallinen poikkeaa maksusuunnitelmasta, mm. aiheuttamalla omalla toiminnallaan uuden ulosottoasian vireille tulon, raukeaa tehty maksusopimus ja ulosottomies saa niin parhaakseen nähdessään ulosmitata ja myydä velallisen omaisuutta velkojen maksamiseksi.

Yhteisomistuksessa olevat voidaan ulosmitata

Myös sellainen omaisuus voidaan ulosmitata, joka on yhteisomistuksessa jonkun muun kanssa, vaikka toinen tai toiset omistajat eivät olisikaan ulosmittauksen piirissä. Tällaisessa tapauksessa, jossa ulosmitattava omaisuus kuuluu useammalle omistajalle on kanssaomistajille annettava ensisijaisesti mahdollisuus lunastaa velallinen ulos yhteisomistuksesta ja siten säilyttää ulosmitattava omaisuus hallussaan.

Suojaosaa ei voi ulosmitata

Ulosmitattaessa velkaa velallisen saamasta palkasta, eläkkeestä tai muusta ulosmittauskelpoisesta tulosta on velalliselle jätettävä suojaosana 22,41 euroa päivässä. Määritettäessä velallisen suojaosaa otetaan huomioon myös velallisen elatuksen varassa olevat henkilöt, kuten puoliso ja lapset. Jokaisen velallisen elätettävänä olevan osalta suojaosaa korotetaan 8,04 euroa päivää kohti. Suojaosuus lasketaan kuukauden jokaiselle päivälle.

Mikäli jollain samassa taloudessa asuvalla, lapsella tai puolisolla on omia tuloja oman enemmän kuin suojaosa, niin häntä ei oteta huomioon suojaosaa laskettaessa.

Oli perinnän vaihe mikä tahansa niin voimme tarjota asiakkaillemme kattavasti avun. Kysy rohkeasti lisää niin autamme mielellämme.

 

Open chat
1
Hei! Miten voimme auttaa?
Powered by